Met Theoriehalen.nl slaag jij in één dag, in één keer
  • 0640293662
WhatsApp Ons!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan THEORIEHALEN.NL een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.
1.2 Theorieopleiding: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere Inspanningsverplichting waarin THEORIEHALEN.NL zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die THEORIEHALEN.NL aan de cursist levert.
1.3 CBR theorie examen: het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van THEORIEHALEN.NL die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.
1.5 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met THEORIEHALEN.NL
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.7 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten
1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat THEORIEHALEN.NL deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden THEORIEHALEN.NL niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door THEORIEHALEN.NL gedane aanbieding.
2.2 De door THEORIEHALEN.NL gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 – Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen THEORIEHALEN.NL en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij THEORIEHALEN.NL en THEORIEHALEN.NL de inschrijving heeft geaccepteerd.
3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door THEORIEHALEN.NL uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en THEORIEHALEN.NL aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.
3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien THEORIEHALEN.NL het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.
3.4 Indien THEORIEHALEN.NL nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 – Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop THEORIEHALEN.NL begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door THEORIEHALEN.NL en de cursist onderling afgesproken. 4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit minimaal 48 uur voor aanvang van de cursus aan THEORIEHALEN.NL te melden, waarna THEORIEHALEN.NL en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Indien THEORIEHALEN.NL het CBR theorie examen al aangevraagd heeft voor de cursist zullen deze kosten wel in rekening worden gebracht. 4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan THEORIEHALEN.NL is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan THEORIEHALEN.NL.

Artikel 5 – Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is THEORIEHALEN.NL gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat THEORIEHALEN.NL daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2 Cursist dient zorg te dragen dat THEORIEHALEN.NL alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen. 5.3 Cursist zal de door THEORIEHALEN.NL eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4 Eventuele schade aan de door THEORIEHALEN.NL geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 – Verplichtingen THEORIEHALEN.NL

6.1 THEORIEHALEN.NL verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.
6.2 THEORIEHALEN.NL zorgt ervoor dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3 THEORIEHALEN.NL is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van THEORIEHALEN.NL aan de kant van de cursist is ontstaan en die de THEORIEHALEN.NL aangerekend kan worden.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 De door THEORIEHALEN.NL gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen THEORIEHALEN.NL en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door THEORIEHALEN.NL te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is THEORIEHALEN.NL gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient 5 dagen na factuurdatum door middel van een bankoverschrijving te geschieden, of contant voor aanvang van de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2. Uitzondering op artikel 8.1 betreft wanneer de cursist de cursus minder dan 5 dagen voor aanvang van de cursus aanvraagt. In dat geval kan er enkel contant betaald worden voor aanvang van de cursus.
8.3 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.4 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan THEORIEHALEN.NL.
8.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door THEORIEHALEN.NL gemaakt indien THEORIEHALEN.NL op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.6 THEORIEHALEN.NL kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; °Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met THEORIEHALEN.NL voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van THEORIEHALEN.NL; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel als dan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen. 8.7 Indien THEORIEHALEN.NL overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.8 wordt al hetgeen door de cursist aan THEORIEHALEN.NL verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 THEORIEHALEN.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Indien THEORIEHALEN.NL ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is THEORIEHALEN.NL gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandigen waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 THEORIEHALEN.NL is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van THEORIEHALEN.NL mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
10.2 THEORIEHALEN.NL kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.
10.3 THEORIEHALEN.NL in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door THEORIEHALEN.NL geleverde zaken.
10.4 Indien THEORIEHALEN.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van THEORIEHALEN.NL beperkt tot directe schade.
10.5 De cursist vrijwaart THEORIEHALEN.NL tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
10.6 Indien er door de Rijksoverheid of derden i.v.m. noodsituaties theoriecursussen en-/of examens worden geannuleerd, is Theoriehalen.nl hiervoor niet verantwoordelijk. Er zal in geen enkel geval ook geen geld terug worden gegeven. Het tegoed wordt bevroren of er wordt een tegoedbon uitgeschreven.
10.7 Theoriehalen.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van cursisten, die zij oplopen door hun eigen nalatigheid. Hetzij het niet komen opdagen op de cursusdag en-/of examendag. Bijzondere, noodsituaties zijn hiervan uitgesloten.
10.8 Rijschool Look & Theoriehalen.nl kan te nimmer nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsklachten en-/of schade met betrekking tot het Corona-virus (COVID-19). De leerlingen en-/of cursisten zijn zelf verantwoordelijk.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij THEORIEHALEN.NL partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Cursist en THEORIEHALEN.NL zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wacht niet langer en schrijf je nu in op Theoriehalen.nl

Want snel geleerd is snel gehaald!