Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden via onderstaande knop of lees het hieronder

Algemene Voorwaarden (AV) TheorieHalen.nl

De besloten Vennootschap TheorieHalen.nl (hierna: TheorieHalen.nl) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 84656190 en is gevestigd aan de Lijndonk 4, unit 2.05 (4825BG) te Breda

Artikellijst AV TheorieHalen.nl

Artikel 1 – Begrippen
Artikel 2 – Identiteit TheorieHalen.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst
Artikel 7 – Annulering van de Overeenkomst
Artikel 8 – Uitvoering van de dienstverlening
Artikel 9 – Portaal theoriecursus
Artikel 10 – Verplichtingen Deelnemer
Artikel 11 – Theorie-examen
Artikel 12 – Slagingsgarantie
Artikel 13 – Levering
Artikel 14 – Verpakking en transport
Artikel 15 – Onderzoek en reclamaties
Artikel 16 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
Artikel 17 – Prijzen en betaling
Artikel 18 – Incassobeleid
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 20 – Garantie
Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Artikel 22 – Opschorting en ontbinding
Artikel 23 – Overmacht
Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid
Artikel 25 – Geheimhouding
Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie
Artikel 28 – Klachten
Artikel 29 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door TheorieHalen.nl.
2. CBR: de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: de diensten van TheorieHalen.nl zijn het aanbieden theoriecursussen.
5. Deelnemer: de natuurlijke persoon van minstens 16 jaar oud die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die de overeenkomst (op afstand) aangaat met TheorieHalen.nl. Indien de Deelnemer nog geen 18 jaar of ouder is, wordt onder Deelnemer tevens verstaan ‘ouder’ of ‘wettelijke vertegenwoordiger’ wanneer de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met de Diensten door TheorieHalen.nl.
6. Koper: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met TheorieHalen.nl.
7. Lesmateriaal: alle informatie, gegevens en documentatie ten behoeve van de voorbereiding op een of meerdere examens.
8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van TheorieHalen.nl alsmede elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en TheorieHalen.nl, alsmede voorstellen van TheorieHalen.nl voor Diensten die door TheorieHalen.nl aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door TheorieHalen.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Pakket: combinatie van de Diensten omtrent het geven van theoriecursus, het aanvragen van het theorie-examens en het verstrekken van het Lesmateriaal.
10. Producten: de Producten die door TheorieHalen.nl worden aangeboden zijn (digitale) cursussen, cursusmaterialen zoals theorieboeken en aanverwante Producten.
11. Slagingsgarantie: de Slagingsgarantie is een zekerheid en een voordeel die door TheorieHalen.nl aan Deelnemer wordt aangeboden, wanneer Deelnemer niet voor zijn theorie-examen bij het CBR slaagt. Hiervoor geldt een termijn van 30 dagen.
12. Theorie-examen: het examen naar de theoretische kennis omtrent rijvaardigheid en verkeersregels verricht door CBR.
13. TheorieHalen.nl: de dienstverlener die Diensten aan Deelnemer aanbiedt, alsmede de aanbieder van de Producten aan Koper.
14. Wisseltoeslag: de Wisseltoeslag zal door TheorieHalen.nl worden toegepast wanneer Deelnemer van datum wil wisselen voor een cursus- en/of examen.

Artikel 2 - Identiteit TheorieHalen.nl

TheorieHalen.nl B.V.
Lijndonk 4, 4825BG [hoofdkantoor, bezoek op afspraak]
+316 49899880 [bereikbaar van dinsdag tot zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur]
E-mailadres: info@theoriehalen.nl
Btw-identificatienummer: NL 863300704B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van TheorieHalen.nl, elke Overeenkomst tussen TheorieHalen.nl en Deelnemer en op elke dienst die door TheorieHalen.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TheorieHalen.nl aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met TheorieHalen.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval TheorieHalen.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Alle door TheorieHalen.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. TheorieHalen.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft TheorieHalen.nl het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor TheorieHalen.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Tijden en termijnen in het aanbod van TheorieHalen.nl zijn in beginsel indicatief en geven Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. TheorieHalen.nl is gerechtigd om de offerte aan van de Deelnemer nadat de offerte is gemaakt te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte prijswijzigingen. In een dergelijke situatie is Deelnemer gehouden om akkoord te gaan met het nieuwe Aanbod of de Overeenkomst te beëindigen, met vergoeding van de reeds door TheorieHalen.nl gemaakte kosten. Vanaf het moment dat het volledig overeengekomen bedrag is betaald door Deelnemer, kan het bedrag niet meer gewijzigd worden, met uitzondering van de kosten van het CBR die vooraf door Deelnemer aan TheorieHalen.nl betaald zullen worden.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht TheorieHalen.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer zich aanmeldt voor de theoriecursus, alsmede op het moment dat voor een Product wordt betaald in de webshop.
 2. Een Overeenkomst kan worden aangegaan in de vorm van een Pakket of in de vorm van van een losse theoriecursus en/of de aankoop van Producten.
 3. TheorieHalen.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
 4. Indien Deelnemer een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Deelnemer.
 5. Elke Overeenkomst die met TheorieHalen.nl wordt aangegaan of een project dat door Deelnemer aan TheorieHalen.nl wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met TheorieHalen.nl is verbonden.
 6. Deelnemer heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van de theoriecursus of een digitaal product, indien Deelnemer hier uitdrukkelijk van afziet. Opdrachtgever verkrijgt twee weken voorafgaand aan de cursus of twee weken voorafgaand aan het Theorie-examen toegang tot de digitale Diensten via de overeengekomen wijze.
 7. Bij aankoop van een Product heeft Koper zijnde een Consument het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Deelnemers wordt aangegaan, is elke Deelnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die TheorieHalen.nl van Deelnemer verkrijgt, alsmede de inzet van de Deelnemer.
 2. Zowel Deelnemer als TheorieHalen.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover TheorieHalen.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Deelnemer als TheorieHalen.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is TheorieHalen.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 7 - Annulering van de Overeenkomst

 1. Een theoriecursus en/of Theorie-examen kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus door Deelnemer geannuleerd worden. Hierbij worden door TheorieHalen.nl geen annuleringskosten gerekend. Overige reeds door TheorieHalen.nl gemaakte kosten worden aan Deelnemer doorberekend. Deelnemer mag een beroep doen op restitutie van de reeds betaalde gelden, hetgeen beoordeeld zal worden door TheorieHalen.nl. TheorieHalen.nl is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het is voor Deelnemer mogelijk een theoriecursus of theorie-examen te verplaatsen. Indien Deelnemer van datum wil wisselen is dat met een maximum van drie keer mogelijk, maar is TheorieHalen.nl genoodzaakt een Wisseltoeslag aan Deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 8 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. TheorieHalen.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. TheorieHalen.nl staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. TheorieHalen.nl vangt aan met de uitvoering van de Overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Deelnemer is verstrekt middels het inschrijfformulier. Deelnemer draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt.
 3. TheorieHalen.nl is gerechtigd de klassikale cursus uit te besteden aan een derde partij.
 4. TheorieHalen.nl staat nimmer garant voor de uitkomst van het Theorie-examen. Het volgen van de lessen biedt geen slagingsgarantie.
 5. TheorieHalen.nl stelt het Lesmateriaal benodigd voor de deelname aan het examen tijdig ter beschikking, tenzij de Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Indien en voor zover TheorieHalen.nl theoriecursussen aanbiedt aan Deelnemer, is de Deelnemer verplicht alle modules te doorlopen om de theoriecursus met succes af te kunnen ronden. Indien de Deelnemer de cursus of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van een benodigd examen en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat de Deelnemer het examen in zijn geheel niet kan afronden.

Artikel 9 - Portaal theoriecurus

 1. Indien Deelnemer een theoriecursus heeft aangeschaft, krijgt Deelnemer toegang tot de Dienst via een online portaal. TheorieHalen.nl verleent aan Deelnemer een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de theoriecursus.
 2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Deelnemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Deelnemer heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Twee weken voor aanvang van de live-cursus en/of het theorie-examen (op gekozen datum van Koper), krijgt Koper toegang tot het portaal van TheorieHalen.nl. Het portaal is 2 weken toegankelijk voor de koper maar maximaal tot de datum en het tijdstip van afname van het CBR-examen. Deze regels zijn door TheorieHalen.nl opgenomen in de bevestiging/overeenkomst en gecommuniceerd aan Koper.
 4. In geval van technische problemen dient Deelnemer TheorieHalen.nl hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. TheorieHalen.nl zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van TheorieHalen.nl komen.
 5. De toegang tot de Dienst sluit altijd na examendatum.
 6. Indien Deelnemer de theoriecursus opnieuw wil volgen, dient Deelnemer de toegang tot een nieuwe theoriecursus aan te schaffen.

Artikel 10 - Verplichtingen Deelnemer

 1. In geval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan TheorieHalen.nl. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan TheorieHalen.nl extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval ontvangt Deelnemer enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij niet de gehele theoriecursus en/of Theorie-examen kan volgen.
 2. Bij het niet verschijnen van de Deelnemer wordt door TheorieHalen.nl een wachttijd van 15 minuten in acht genomen, vanaf het moment van aanvang van de theoriecursus en/of Theorie-examen. Indien Deelnemer niet binnen deze gestelde tijd op de afgesproken plaats verschijnt, zonder tijdige afzegging, is Deelnemer gehouden de volledige lesprijs te voldoen.
 3. Daarnaast is Deelnemer verplicht een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig Theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen ten behoeve van de theoriecursus en/of Theorie-examen.

Artikel 11 - Theorie-examen

 1. De theoriecursus wordt afgesloten met een Theorie-examen. Deelnemer dient hiervoor altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteitsbewijs kan het voorkomen dat Deelnemer het Theorie-examen niet kan afleggen. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer.
 2. Indien overeengekomen kan TheorieHalen.nl voor Deelnemer een Theorie-examen aanvragen bij het CBR.
 3. Nadat een Examen is geboekt, wordt het Theorie-examen ingeroosterd door het CBR en is het niet meer mogelijk het Theorie-examen te annuleren. Het wijzigen van de datum is slechts mogelijk mits dit meer dan 7 dagen voor aanvang CBR theorie-examen wordt doorgegeven door Deelnemer. Deelnemer is gerechtigd de datum maximaal drie keer te wijzigen. Indien Deelnemer de datum wil wijzigen dan is dat mogelijk, maar is TheorieHalen.nl genoodzaakt een Wisseltoeslag aan Deelnemer in rekening te brengen.
 4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk met TheorieHalen.nl anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het Theorie-examen gelijktijdig met de aanmelding van de theoriecursus aan TheorieHalen.nl te worden voldaan.
 5. Indien het Theorie-examen niet kan plaatsvinden omdat Deelnemer niet (tijdig) op het Theorie- examen verschijnt en dit niet te wijten is aan TheorieHalen.nl, of omdat de Deelnemer geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de Deelnemer.
 6. TheorieHalen.nl, wijst Deelnemer er op dat de uitvoering en beoordeling van het Theorie-examen geschiedt door de daartoe bevoegde instantie, te weten het CBR. TheorieHalen.nl, is nimmer betrokken bij de daadwerkelijk beoordeling van het Theorie-examen. Klachten over de uitvoering of inhoud van het Theorie-examen dienen te worden ingediend bij het CBR.
 7. TheorieHalen.nl is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het Theorie-examen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de Deelnemer een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een Pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 12 - Slagingsgarantie

 1. Bij het ontvangen van de bevestiging voor de aanmelding van de theoriecursus, ontvangt Deelnemer het stappenplan ‘in 1x geslaagd’. Om in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantie dient Deelnemer het stappenplan in zijn geheel doorlopen te hebben. Wanneer alle onderwerpen met deelonderwerpen zijn doorlopen, de tussentijdse toets is gemaakt en het oefen-examen is gemaakt, zal Deelnemer toegang krijgen tot de live- of klassikale cursus.
 2. Deelnemer komt in aanmerking voor de Slagingsgarantie wanneer alle stappen uit het stappenplan gevolgd zijn. Indien Deelnemer na het doorlopen van het stappenplan er niet in slaagt het Theorie- examen met goed gevolg af te ronden, zal TheorieHalen.nl een aangepast bedrag hanteren. Dit geldt alleen bij afname van een livecursus of klassikale cursus. Privécursussen zijn uitgezonderd van de slagingsgarantie. Deelnemer dient TheorieHalen.nl binnen 30 dagen na afname van het CBR-examen op de hoogte te stellen van de wens om in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantie. Voorgaande geldt enkel als Deelnemer de theoriecursus heeft doorlopen.
 3. Het doorlopen van het stappenplan geeft Deelnemer geen slagingsgarantie. Het slagen voor het Theorie-examen is van meerdere zaken afhankelijk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de persoonlijkheid van Deelnemer, de inzet van de Deelnemer en alle overige omstandigheden van het geval. Eventuele resultaten van anderen zijn geen zekerheid voor Deelnemer dat in haar geval hetzelfde resultaat kan worden verkregen.

Artikel 13 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door TheorieHalen.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van TheorieHalen.nl enige vertraging ontstaat, heeft TheorieHalen.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient TheorieHalen.nl schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TheorieHalen.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door TheorieHalen.nl of een externe vervoerder is TheorieHalen.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien TheorieHalen.nl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan TheorieHalen.nl ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien TheorieHalen.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. TheorieHalen.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. TheorieHalen.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. TheorieHalen.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 14 - Verpakking en transport

 1. TheorieHalen.nl verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 15 - Onderzoek en reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. TheorieHalen.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan TheorieHalen.nl te worden gemeld op info@theoriehalen.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van TheorieHalen.nl op de wijze zoals door TheorieHalen.nl aangegeven.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan TheorieHalen.nl, conform de retour instructies van TheorieHalen.nl. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. TheorieHalen.nl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan TheorieHalen.nl te wijten is, zal TheorieHalen.nl na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op TheorieHalen.nl.

Artikel 16 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Deelnemer nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Deelnemer te komen, is Deelnemer verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. TheorieHalen.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Deelnemer verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van TheorieHalen.nl, TheorieHalen.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Deelnemer

Artikel 17 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. TheorieHalen.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Betaling bij aankoop van een Product dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 4. Indien Deelnemer de Overeenkomst annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.
 5. Deelnemer is verplicht de kosten van derden, zoals de kosten voor examens, die na goedkeuring van Deelnemer door TheorieHalen.nl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Deelnemer een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Deelnemer het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. De restbetaling dient TheorieHalen.nl uiterlijk 48 uur voor aanvang van de theoriecursus te hebben ontvangen.
 7. Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. TheorieHalen.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven periodiek te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Deelnemer dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TheorieHalen.nl.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 11. Kosten verband houdend met reeds aan Deelnemer geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Lesmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Deelnemer in rekening gebracht.

Artikel 18 - Incassobeleid

 1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal de Deelnemer eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien hij/zij binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, alvorens hij/zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal TheorieHalen.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien TheorieHalen.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TheorieHalen.nl geleverde zaken, blijven eigendom van TheorieHalen.nl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met TheorieHalen.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht TheorieHalen.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat TheorieHalen.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan TheorieHalen.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TheorieHalen.nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. TheorieHalen.nl heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van TheorieHalen.nl. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal TheorieHalen.nl zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan TheorieHalen.nl worden vergoed door Koper.

Artikel 20 - Garantie

TheorieHalen.nl staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan TheorieHalen.nl.

Artikel 21 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. TheorieHalen.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TheorieHalen.nl de betrokkene hierover informeren.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van TheorieHalen.nl verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer TheorieHalen.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien TheorieHalen.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 22 - Opschorting en ontbinding

 1. TheorieHalen.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor TheorieHalen.nl gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. TheorieHalen.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3. TheorieHalen.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om TheorieHalen.nl te vergoeden voor elk financieel verlies dat TheorieHalen.nl lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer.

Artikel 23 - Overmacht

 1. TheorieHalen.nl is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van TheorieHalen.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van TheorieHalen.nl, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van TheorieHalen.nl, (vi) overige situaties die naar het oordeel van TheorieHalen.nl buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. TheorieHalen.nl is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 24 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Diensten door TheorieHalen.nl leidt tot aansprakelijkheid van TheorieHalen.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens TheorieHalen.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. De hoogte van de aansprakelijkheid van TheorieHalen.nl is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van TheorieHalen.nl per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 3. TheorieHalen.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet. TheorieHalen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. TheorieHalen.nl is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 5. TheorieHalen.nl is onafhankelijk van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en is derhalve niet aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen behalen van het Theorie-examen. Het CBR is het bevoegde orgaan die hierover een besluit neemt.
 6. Vertragingen aan de zijde van het CBR en hieruit voortkomende schade, komen niet voor rekening van TheorieHalen.nl.
 7. TheorieHalen.nl is niet aansprakelijk voor geleden schade door Deelnemer bij een derde partij. Deelnemer vrijwaart TheorieHalen.nl voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 8. TheorieHalen.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TheorieHalen.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van TheorieHalen.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TheorieHalen.nl binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van TheorieHalen.nl.

Artikel 25 - Geheimhouding

 1. TheorieHalen.nl en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Deelnemer aan TheorieHalen.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door TheorieHalen.nl is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door TheorieHalen.nl opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Deelnemer. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht TheorieHalen.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Deelnemer verstrekt.
 3. Indien TheorieHalen.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en TheorieHalen.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TheorieHalen.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Deelnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door TheorieHalen.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van TheorieHalen.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Deelnemer zal TheorieHalen.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van TheorieHalen.nl is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen TheorieHalen.nl en Deelnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 26 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van TheorieHalen.nl waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij TheorieHalen.nl en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van TheorieHalen.nl worden overgedragen aan Deelnemer, is TheorieHalen.nl gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Deelnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Deelnemer te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van TheorieHalen.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TheorieHalen.nl. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door TheorieHalen.nl opgeleverde zaken, dient TheorieHalen.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van TheorieHalen.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van TheorieHalen.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 27 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan TheorieHalen.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan TheorieHalen.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Deelnemer vrijwaart TheorieHalen.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan TheorieHalen.nl verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 28 - Klachten

 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van TheorieHalen.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@theoriehalen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TheorieHalen.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. TheorieHalen.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 29 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen TheorieHalen.nl en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. TheorieHalen.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TheorieHalen.nl en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Breda, 17 oktober 2022

Wacht niet langer en schrijf je nu in op TheorieHalen.n

Met de juiste kennis, veilig en vertrouwd deelnemen aan het verkeer

red-car (1)
Inschrijven!